Standard & Poor’s nedgraderer Eksportfinans til BB+ med negativ outlook

15.02.2012

Ratingbyrået Standard & Poor's sendte i dag ut en pressemelding hvor de offentliggjorde sin nedgradering av Eksportfinans ASA til BB+ med negativ outlook. Selskapet ble samtidig fjernet fra ratingbyråets CreditWatch, som det har vært underlagt etter at den norske regjering 18. november 2011 offentliggjorde beslutningen om å overta ordningen med offentlig støttede eksportkreditter. Denne ordningen hadde inntil da hadde vært administrert av Eksportfinans siden 1978.


Resultatvarsel for årsregnskapet 2011

06.02.2012

I etterkant av at Eksportfinans' gjeld ble nedgradert til Ba1 av Moody's og til BBB+ av Standard & Poor's i november 2011 har virkelig verdi av selskapets gjeldsinstrumenter blitt vesentlig redusert. Som en følge av dette vil verdsettelsen av Eksportfinans' gjeldsinstrumenter, som regnskapsføres til virkelig verdi, bli vesentlig redusert per 31. desember 2011 sammenlignet med per 30. september 2011. Selskapets foreløpige estimat er at reduksjonen i gjeldsinstrumentenes virkelig verdi vil være omkring NOK 40 milliarder før skatt. Som en følge vil selskapet derfor i samsvar med IFRS regnskapsføre en urealisert gevinst på finansielle instrumenter på om lag NOK 40 milliarder i resultatregnskapet. Selskapets kapitaldekning påvirkes ikke vesentlig av denne urealiserte gevinsten.Avtaler om eksportfinansiering

12.01.2012

Regjeringen annonserte 18. november 2011 at den vil opprette en eksportfinansieringsordning i statlig regi for CIRR-kvalifiserte lån med innlån fra statskassen. Et statlig organ er planlagt å være operativt senest fra 1. juli 2012. Før dette vil det bli organisert en overgangsordning i samarbeid med Eksportfinans. Stortinget sluttet seg til dette gjennom behandling av Innst. 138 S (2011-2012), jf. Prop. 34 S og 42 S (2011-2012). I overgangsordningen vil det ikke bli satt noen øvre ramme for nye tilsagn. Bevilgningen til nye lån og overtakelse av enkelte eksisterende lån fra Eksportfinans er foreslått til 40 mrd. kroner.
Information regarding the new Norwegian export financing scheme

22.12.2011

On November 18, 2011, Prime Minister Jens Stoltenberg announced that the Norwegian government intends to establish a state-funded scheme for export credit financing for the Norwegian export industry. The scheme will assume responsibility for the export financing for projects that qualify under the OECD Arrangement on Export Credits (CIRR qualifying contract financing) previously managed by Eksportfinans ASA (“Eksportfinans”), including the state-supported export financing scheme offering the OECD Commercial Interest Reference Rate (“CIRR”).


Eksportfinans’ Samurai obligasjonslån i Japan

19.12.2011

Eksportfinans har mottatt en erklæring om påstått mislighold fra en eier i selskapets japanske obligasjonslån. Basert på innhentede juridiske råd vil selskapet motsette seg erklæringen på det sterkeste. Dette gjøres ut fra at det ikke foreligger mislighold og at erklæringen derfor ikke har noen effekt. Ut fra dette vil den mottatte erklæringen om påstått mislighold ikke innebære kryssmislighold under selskapets øvrige finansielle forpliktelser.

Moody’s nedgraderer Eksportfinans med to notches

28.10.2011

Ratingbyrået Moody’s sendte i dag ut en pressemelding der de offentliggjorde sin nedgradering av Eksportfinans ASA med to notches. Ratingen er satt under overvåkning for videre nedgradering. Ratingreaksjonen kommer som en konsekvens av Finansdepartementets beslutning om å ikke gi Eksportfinans varig unntak fra EU’s kapitalkravdirektiv. Myndighetene ga samtidig selskapet en forlengelse av det midlertidige unntaket frem til 31. desember 2012.


Programmet for Norwegian Finance Day i Houston 22. september er klart

16.09.2011

Eksportfinans samarbeider med Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK), Generalkonsultatet i Houston og DnB NOR om å organisere Norwegian Finance Day i Houston 22. september. Temaet for dagen er ”Look to Norway: Cutting Edge Technology – Attractive Long Term Financing”. Formålet med arrangementet er å gi amerikanske kunder en oversikt over hvilke finansieringsmuligheter som finnes for å gjøre forretningsvirksomhet med norske leverandører mer attraktivt. Nå foreligger det endelige programmet for arrangementet, som finner sted hos Federal Reserve Bank i Houston.
Finansiering av norske leveranser til Shtokman

06.09.2011

Anbudsrunden for SFPU (Subsea and Floating Production Unit) installeringer på Shtokman - Fase 1 er åpnet. Vi forventer at eksportkredittinstitusjoner vil finansiere en betydelig andel av installasjonene. Eksportfinans tilbyr konkurransedyktig langsiktig finansiering til norsk eksportindustri. Alle norske leverandører som deltar i anbudsrunden på Shtokmanfeltet kan ta kontakt med Eksportfinans for veiledning om søknadsprosessen for finansiering.

Kontakt Anna Musiej Aanensen, Senior Vice President (+ 47 22 01 23 04) eller Olav Einar Rygg, Executive Vice President Lending (+47 22 01 22 51) for mer informasjon.
Nor-Shipping 2011: Besøk Eksportfinans på stand 24.-27. mai

19.05.2011

Norges Varemesse på Lillestrøm er 24.-27. mai igjen åsted for Nor-Shipping. Eksportfinans deltar også i år med en egen stand, som er å finne i hall C (Safety at Sea – Safety and rescue park) på plass C02-30d (like ved lounge-området). Kom også gjerne innom for å prøve geografikunnskapene og se om du kan hevde deg i konkurransen om å bli ”dagens navigatør”. Det er daglige premier til både dyktige og heldige deltakere.

Eksportfinans awarded “Deal of the Year 2010” in two transactions

04.04.2011

The international magazine “Marine Money” each year awards “Deals of the Year” in several categories. For 2010 Eksportfinans was in the winning team in two of these categories: Export credit West (with the Pacific Drilling transaction) and Project Finance (with the OSX1 Leasing transaction). Marine Money “ is not surprised by the inordinate amount of nominations received when compared to other type of financing transactions – the power of export and its critical lubricant is noteworthy”.
Spennende anbudsprosess i Brasil

12.11.2010

Brasil blir av mange sett på som det viktigste markedet fremover for norsk offshore og eksportindustri. Eksportfinans har de siste årene utviklet gode relasjoner til Brasiliansk oljeindustri, og har nylig inngått låneavtaler med en rekke sentrale aktører i det brasilianske markedet, som Petrobras, OSX, Odebrecht og Etesco. - Vi ser helt klart en positiv utvikling i samarbeidet mellom Norge og Brasil innen offshoresektoren, sier kundeansvarlig innen olje & gass i Eksportfinans, Laila Johnsen.


Eksportfinans 3. kvartal: Økt aktivitet innen fornybar energi - fortsatt sterkt resultat fra underliggende forretningsvirksomhet

11.11.2010

De gode resultatene fra den underliggende forretningsvirksomheten fortsatte inn i tredje kvartal, og netto renteinntekter utgjorde 1,1 milliarder kroner i de ni første månedene av 2010. Eksportfinans opplever økt etterspørsel etter finansiering fra norske selskaper med internasjonal aktivitet, og økt aktivitet innen våre nye satsningsområder fornybar energi og miljø.


Gode resultater fra den underliggende forretningsvirksomheten

13.08.2009

Den underliggende forretningsvirksomheten i Eksportfinans hadde et rekordhøyt resultat i første halvår 2009. Netto renteinntekter utgjorde 680 millioner kroner i perioden, som var en økning på 417 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2008. Utbetalinger av eksportrelaterte lån var fortsatt høye i første halvår 2009. Salget av Eksportfinans’ datterselskap Kommunekreditt Norge AS ble gjennomført 24. juni.

Sats på kunnskapsintensiv produksjon

23.04.2009

Åpent Hus arrangeres hvert år av GIEK og Eksportfinans. Årets foredragsholdere omfattet Alain Chaboud fra Federal Reserve Board i USA, Victor D. Norman fra Norges Handelshøyskole, Elisabeth Holvik fra Sparebank 1-Gruppen og Robert Løseth fra Rolls-Royce Marine, foruten Wenche Nistad fra GIEK og Gisèle Marchand fra Eksportfinans. Paneldebatten ble ledet av Kjetil Wiedswang fra Dagens Næringsliv, før Kåre Valebrokk avrundet med et kåseri.

Fortsatt gode resultater fra den underliggende forretningsvirksomheten – rekordstor etterspørsel etter offentlig støttede eksportkreditter

24.02.2009

Den underliggende forretningsvirksomheten i Eksportfinanskonsernet hadde en fortsatt positiv resultatutvikling i 4. kvartal 2008. Netto renteinntekter utgjorde 467 millioner kroner i fjerde kvartal 2008 sammenlignet med 148 millioner kroner i samme periode i 2007. For året 2008 sett under ett økte netto renteinntekter med 507 millioner kroner til 1,1 milliarder kroner.Informasjon til våre kunder om inngått avtale med Staten

02.12.2008

Eksportfinans inngikk den 26. november en avtale med Nærings-og Handelsdepartementet (NHD) om finansiering av utlån for norsk eksportnæring. Avtalen innebærer at Eksportfinans kan låne direkte av staten for å finansiere norske eksportkontrakter som kvalifiserer for offentlig støttede eksportkreditter (såkalte CIRR-lån). Som et alternativ, kan det tilbys lån med flytende rente for finansiering av disse kontraktene. Avtalen med NHD forutsetter godkjennelse fra Stortinget, ESA og Eksportfinans' generalforsamling. 
Avtalen kom på plass med utgangspunkt i at det internasjonale markedet for langsiktige obligasjonslån kun er tilgjengelig for utstedere med statsgaranti. Eksportfinans har ikke slik garanti og måtte derfor innføre forbehold om utbetaling av nye utlån tidligere i høst. Basert på avtalen med NHD, er vi glade for at vi nå kan behandle nye henvendelser om finansiering av eksportkontrakter. Inntil avtalen er formelt godkjent, må vi imidlertid ta forbehold bl.a. om at Eksportfinans har tilstrekkelig finansiering. Dette forbeholdet inntas i låneavtaler og tilbud eller skisser til langsiktig finansiering av eksportkontrakter. Etter at avtalen med NHD er formelt godkjent, vil vårt forbehold være knyttet til at Stortinget bevilger de nødvendige rammer for låneordningen. Godkjennelse av avtalen med NHD forventes å finne sted innen 31. januar 2009.


Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til avtalen med NHD eller finansieringsmulighetene fra Eksportfinans.
Eksportfinans ASA trekker frivillig noterte verdipapirer fra American Stock Exchange i forkant av New York Stock Exchange Euronext’s oppkjøp av American Stock Exchange

10.11.2008

Oslo, 10. november 2008 - Eksportfinans ASA kunngjorde i dag at de frivillig trekker såkalte PLUSS obligasjoner for USD18,268,000 knyttet til S&P 500® Index med forfall 20. mars 2009, for tiden registrert på American Stock Exchange. Denne frivillige tilbaketrekkingen kommer som et resultat av American Stock Exchange' overtagelse av New York Stock Exchange Euronext. New York Stock Exchange Euronext's planlegger å konsolidere alle børsnoterte fond og strukturerte produkter i New York Stock Exchange Arca. Derav følger denne delistingen av alle verdipapirer fra American Stock Exchange. Eksportfinans har besluttet å ikke overføre noteringen av visse verdipapirene til New York Stock Exchange Arca.

Eksportfinans ASA har begjært arrest i den islandske banken Glitnir HFs eiendeler i Norge

22.10.2008

Eksportfinans ASA har begjært arrest i den islandske banken Glitnir HFs eiendeler i Norge. I tillegg vil styret i Eksportfinans politianmelde Glitnir HF for underslag. Eksportfinans’ krav mot Glitnir HF er totalt ca. 500 millioner kroner, hvorav krav i forbindelse med underslag utgjør ca. 415 millioner kroner. Arresten, som ble begjært Sunnmøre Tingrett mandag ettermiddag, gjelder Glitinir HFs aksjer i bankens norske virksomheter, samt selskapets fordringer i Norge.
Staten deltar i garantiavtale for Eksportfinans

26.05.2008

Fredag 23.05.08 meddelte Nærings- og Handelsdepartementet at staten ønsker å delta i på lik linje med de fleste andre eierne i en garantiavtale for Eksportfinans ASA.

I Stortingsproposisjonen foreslås det at statens andel av garantirammen utgjør 750 mill. kroner, tilsvarende statens eierandel i Eksportfinans. – Eksportfinans spiller en svært viktig rolle for eksportindustrien og kommunal sektor i Norge uttaler nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen i pressemeldingen.


Les hele pressemeldingen fra Nærings- og Handelsdepartementet her.


Les mer om garantiavtalen her.Pressemelding: Eksportfinans første kvartal 2008

06.05.2008

Eksportfinans 1.kvartal 2008:
Fortsatt sterk vekst i nye eksportrelaterte lån, resultat påvirket av situasjonen i de internasjonale kredittmarkedene


Nye eksportrelaterte lån nådde 3,1 milliarder kroner i første kvartal 2008, sammenlignet med 2,3 milliarder kroner i den samme perioden i 2007. Vekst i norsk maritim industri samt olje- og gassvirksomhet i første kvartal 2008 førte til en økning i lån fra Eksportfinans med 32.4 prosent sammenlignet med samme periode i 2007. Utbetaling av lån til kommunal sektor fra Eksportfinans’ datterselskap Kommunekreditt Norge AS var stabil i første kvartal 2008 og totale utlån har økt med 2 prosent siden 31. desember 2007.


Børsmelding:Emisjon og sikring mot urealiserte kurstap

13.03.2008

Det vises til børsmelding 18.januar 2008 hvor det ble informert om en aksjekapitalforhøyelse der selskapet tilføres 1,2 milliarder kroner i ny egenkapital. Kapitalforhøyelsen er i dag vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling, og den er blitt fulltegnet av selskapets aksjonærer. Samtlige aksjonærer deltar på proratarisk basis. Bakgrunnen for emisjonen er at selskapet har urealiserte kurstap i sin likviditetsportefølje.

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart