Resultatvarsel for årsregnskapet 2011

06.02.2012

I etterkant av at Eksportfinans' gjeld ble nedgradert til Ba1 av Moody's og til BBB+ av Standard & Poor's i november 2011 har virkelig verdi av selskapets gjeldsinstrumenter blitt vesentlig redusert. Som en følge av dette vil verdsettelsen av Eksportfinans' gjeldsinstrumenter, som regnskapsføres til virkelig verdi, bli vesentlig redusert per 31. desember 2011 sammenlignet med per 30. september 2011. Selskapets foreløpige estimat er at reduksjonen i gjeldsinstrumentenes virkelig verdi vil være omkring NOK 40 milliarder før skatt. Som en følge vil selskapet derfor i samsvar med IFRS regnskapsføre en urealisert gevinst på finansielle instrumenter på om lag NOK 40 milliarder i resultatregnskapet. Selskapets kapitaldekning påvirkes ikke vesentlig av denne urealiserte gevinsten.

Eksportfinans resultatvarsel for årsregnskapet 2011
 
Eksportfinans' underliggende inntjening, som er definert som resultat etter skatt fratrukket urealiserte gevinster og tap og fratrukket realiserte tap som er sikret av Portfolio Hedge Agreement (PHA), påvirkes ikke av denne endringen i virkelig verdi og tilhørende urealiserte gevinst. 


Kontaktpersoner: 

Administrerende direktør Gisèle Marchand 
Tlf: +47 22 01 22 01 
E-post:   gma@eksportfinans.no   

Økonomidirektør Geir Ove Olsen 
Tlf: +47 22 01 23 05 / +47 900 92 326 
E-post:   goo@eksportfinans.no   

Stabs- og kommunikasjonsdirektør Elise Lindbæk 
Tlf: +47 22 01 22 64 / +47 90 51 82 50 
E-post:   el@eksportfinans.no  .

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart