Historie

Eksportfinans ble etablert 2. mars 1962 etter et initiativ fra Finansdepartementet, Norges Bank og norske forretningsbanker. Bakgrunnen for etableringen var en mangel på langsiktige finansieringsmuligheter for den norske eksportindustrien og norske eksportkontrakter.

I 1978 inngikk Eksportfinans en avtale med den norske stat om å forvalte OECD-avtalen for subsidiert eksportfinansiering på deres vegne. Denne avtalen skulle vare i mer enn 30 år. Gjennom årene har Eksportfinans finansiert norske eksportkontrakter fra eksportører i alle landets fylker og til kunder over hele verden.

Etter å ha bygget opp en solid økonomi og høy kredittverdighet i løpet av de første 15 årene, utstedte Eksportfinans sitt første internasjonale obligasjonslån i 1978. Selskapets første rente- og valutaswap ble inngått i 1984, og dette revolusjonerte mulighetene for å låne risikofritt i utenlandsk valuta. Fra midten av 80-tallet og utover 90-tallet samarbeidet Eksportfinans tett med NORAD (Direktoratet for utviklingshjelp). Sammen tilbød de to institusjonene såkalt blandede kreditter for å finansiere norske eksportkontrakter til utviklingsland. I 2001 ble den norske stat direkte eier av Eksportfinans ved å kjøpe 15 prosent av aksjene i selskapet.

Siden 1980-tallet har Eksportfinans vært en ledende låntaker i de internasjonale kapitalmarkedene. Dette har i stor grad bakgrunn i Eksportfinans' innovative tilnærming til innlån og at selskapet har vært proaktiv i etableringen av den nødvendige infrastruktur for å følge med i utviklingen av finansielle instrumenter og strukturer. Som følge av dette har innlånsteamet mottatt flere utmerkelser og har ved flere anledninger blitt utnevnt til årets internasjonale låntaker. Eksportfinans har ikke foretatt nye innlån siden november 2011.

I 1999 da Eksportfinans kjøpte opp den kommunale utlånsinstitusjonen Kommunekreditt Norge AS, ble Eksportfinans en av to hovedaktører innen kommunefinansiering. Som følge av en strategisk vurdering av Eksportfinans' forretningsmodell, ble Kommunekreditt solgt til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) våren 2009. I 2010 gikk Eksportfinans inn i nye finansieringsområder som fornybar energi, miljø og infrastruktur.

Den 18. november 2011 kunngjorde den norske regjeringen at den ville overta ansvaret for den statssubsidierte eksportfinansieringsordningen som Eksportfinans hadde forvaltet siden 1978. Eksportfinans ' styre vedtok dermed å avvikle ordningen med å gi nye lån og forsette med å forvalte dets eksisterende portefølje av utlån, i tillegg til selskapets andre eiendeler og forpliktelser (Pressemelding 18. november 2011).

Siden november 2011 har Eksportfinans gjennomført en betydelig og kontrollert reduksjon i eiendeler og forpliktelser med fokus på å opprettholde en forsvarlig forvaltning av eksisterende porteføljer, stabil drift og en robust kapital- og likviditetsposisjon.   

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart