Avtaler om eksportfinansiering

12.01.2012

Regjeringen annonserte 18. november 2011 at den vil opprette en eksportfinansieringsordning i statlig regi for CIRR-kvalifiserte lån med innlån fra statskassen. Et statlig organ er planlagt å være operativt senest fra 1. juli 2012. Før dette vil det bli organisert en overgangsordning i samarbeid med Eksportfinans. Stortinget sluttet seg til dette gjennom behandling av Innst. 138 S (2011-2012), jf. Prop. 34 S og 42 S (2011-2012). I overgangsordningen vil det ikke bli satt noen øvre ramme for nye tilsagn. Bevilgningen til nye lån og overtakelse av enkelte eksisterende lån fra Eksportfinans er foreslått til 40 mrd. kroner.

 

Nærings- og handelsdepartementet og Eksportfinans har 21. desember 2011 inngått to avtaler knyttet til statens overtakelse av det CIRR-kvalifiserte eksportfinansieringstilbudet fra Eksportfinans. Den ene avtalen er om Eksportfinans’ bistand til staten i overgangsperioden frem til en permanent statlig ordning er på plass. Eksportfinans vil i denne perioden utføre det arbeidet de tidligere har utført, men arbeidet gjøres på vegne av staten som er låntakers motpart i tilsagn og ved utbetaling av lån. Den andre avtalen dreier seg om forhold som berører de ansatte. Partene er enige om å legge arbeidsmiljølovens prinsipper for virksomhetsoverdragelse til grunn når det gjelder dem av Eksportfinans’ ansatte som arbeider med CIRR-kvalifiserte lån og virksomhet med naturlig tilknytning til dette. De berørte vil i henhold til denne loven ha en rett til arbeid i det statlige organet.

I tillegg til ovennevnte har Nærings- og handelsdepartementet og Eksportfinans inngått avtaler om overføring av syv lån fra Eksportfinans til staten. Dette dreier seg om lån som Eksportfinans har utbetalt for egen regning etter 18. november 2011 i påvente av at alle formalitetene for statens overtakelse av eksportfinansieringstilbudet skulle være på plass. Dette dreier seg om lån for om lag 7 mrd. kroner. Ytterligere noen lån i samme kategori vil bli overført til staten over nyttår.

Klikk her for mer informasjon om den nye eksportfinansieringsordningen.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart