Informasjon til investorer i forbindelse med at staten overtar eksportfinansieringsordningen fra Eksportfinans

23.11.2011

Regjeringen offentliggjorde fredag 18. november 2011 at Den norske Stat vil opprette en eksportfinansieringsordning i statlig regi. Nedenfor følger informasjon til investorer og analytikere om situasjonen for Eksportfinans fremover.

· Eksportfinans kommer ikke til å yte utlån i eget navn fremover, utover lån som var kommittert pr 18. november 2011. Eksportfinans vil beholde den eksisterende utlånsporteføljen, og disse lånene skal forvaltes av Eksportfinans til deres respektive kontraktuelle forfall.

· Eksportfinans vil administrere nye offentlig støttede eksportkreditter på vegne av staten i en overgangsperiode frem til 1. juli 2012. Disse lånene vil ikke bli finansiert av Eksportfinans, og vil ikke inngå i Eksportfinans’ balanse.

· Selskapet mener at det er godt kapitalisert med en kjernekapitaldekning på 12,8 prosent pr 30. september 2011, og selskapet forventer nå at kjernekapitaldekningen forblir minst på dette nivået gjennom den forventede kontrollerte nedbyggingsperioden for utlånsporteføljen.

· Eksportfinans mener at selskapet har en god likviditetssituasjon og forventer å honorere alle sine forpliktelser ettersom de kommer til forfall. Selskapet forventer ikke å ha behov for å selge eksisterende utlån.

· Eksportfinans forventer å opprettholde sine Innlånsprogram, men selskapet forventer ikke å aktivt markedsføre nye innlån fremover. Eksportfinans har i utgangspunktet ikke behov for å ta opp nye innlån for å honorere sine eksisterende forpliktelser, men nye tilbud om innlån vil bli vurdert fra sak til sak.

· Selskapet mener at opphør av den offentlig støttede eksportkredittavtalen mellom Eksportfinans og Staten ikke medfører en misligholdssituasjon i forhold til selskapets inngåtte finansielle instrumenter/låneavtaler.

· Eksportfinans har i utgangspunktet 5 lån som vil være over grensen for store engasjement ved utløpet av unntaksperioden, som utløper 31. desember 2012. Selskapet jobber for å få en avklaring på hvordan dette skal håndteres.

 

Balanseutvikling

Hovedpostene for eiendeler og gjeldsposter på balansen pr 30. september 2011 er vist nedenfor sammen med forventede forfall i perioden 2012-2014, under forutsetning av at alle eiendeler og gjeld vil bli betalt i henhold til kontraktsmessige forfall (forventet forfall for strukturerte innlån) (mrd NOK):

SE TABELLER I PRESSEMELDING MED LINK NEDERST I MELDINGEN 
1)
PHA porteføljen er garantert av eierne

Tall pr 31.12.2011

SE TABELLER I PRESSEMELDING MED LINK NEDERST I MELDINGEN 

1) For den strukturerte gjelden inkludert i obligasjonsgjeld tallene i tabellen over, er call og trigger datoene som er estimert i modeller benyttet i klassifiseringen av forfall. For noen utstedelser med call og trigger opsjoner, er forventet forfall estimert ved hjelp av sofistikerte verdsettingssystemer.

 

Likviditetsporteføljen

· Eksportfinans har en likviditetsreserveportefølje som består av finansielle investeringer i senior gjeld utstedt av høyt ratede finansinstitusjoner, statlige enheter og obligasjoner med særskilt sikkerhet. Porteføljen har begrenset markedsvolatilitet, løpetid og kredittrisiko. Nominelt beløp pr 30. september 2011 var NOK 36,9 milliarder med en snitt rating på AA og maksimum løpetid på 6,7 måneder.

· Eksportfinans har kommitterte repolinjer med sine største eierbanker på USD 2 mrd.

 


Det henvises for øvrig til separat pressemelding sendt ut av selskapets fire største eiere

22. november 2011. http://www.eksportfinans.no/News/Nyhetsartikler/Owner_statement_Ba1.aspx


Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Gisele Marchand, tlf: +47 22 01 23 70begin_of_the_skype_highlighting            +47 22 01 23 70      end_of_the_skype_highlighting, e-mail: gma@eksportfinans.no

Direktør for Capital Markets, Oliver Siem, mobil+47 9343 1820begin_of_the_skype_highlighting            9343 1820      end_of_the_skype_highlighting e-post ols@eksportfinans.no

Kommunikasjonsdirektør, Elise Lindbæk, mobil: +47 90 51 82 50begin_of_the_skype_highlighting            +47 90 51 82 50      end_of_the_skype_highlighting, e-mail: el@eksportfinans.no

For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no


Fremskrivninger

Opplysningene i denne pressemelding representerer såkalte fremskrivninger innenfor virkeområdet av Section 27A i U.S. Securities Act av 1933 (som endret) og Section 21E i U.S. Securities Exchange Act av 1934 (som endret). Disse fremskrivningene er basert på en rekke forutsetninger om fremtidige hendelser. Fremskrivningene inneholder kjente og ukjente risikoer, usikkerhet og andre faktorer, mange utenfor selskapets kontroll. Dette betyr at faktiske resultater kan variere vesentlig fra resultatene uttrykt i eller avledet av fremskrivningene. Som et resultat av dette, må ikke herværende fremskrivninger bli oppfattet som en erklæring om at omtalte planer og mål vil bli oppnådd. Eksportfinans har ingen plikt til, og har ikke til hensikt å oppdatere eller revidere disse fremskrivningene, som måtte oppstå som resultat av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart