Eksportfinans 3. kvartal 2011: Solide resultater og stor etterspørsel etter lån

08.11.2011

Netto renteinntekter var 1.105 millioner kroner i årets første ni måneder, som er 10 millioner kroner høyere enn for samme periode i 2010. Dette reflekterer en fortsatt sterk etterspørsel etter finansiering fra de næringer som Eksportfinans betjener, og særlig relatert til olje- og gass prosjekter

Høye utbetalinger av eksportrelaterte utlån og gode resultater fra driften

Nye utbetalinger beløp seg til 24,8 milliarder kroner i de første ni måneder av 2011, sammenlignet med 21,2 milliarder kroner i samme periode i 2010. Volumet av utestående eksportrelaterte utlån var 112,8 milliarder kroner per 30. september 2011, sammenlignet med 99,8 milliarder kroner per 31. desember 2010 og 92,7 milliarder kroner per 30. september 2010. Resultatet i henhold til IFRS utgjorde 374 millioner kroner per 30. september 2011, sammenlignet med 177 millioner kroner på samme tidspunkt i 2010. Justert for urealiserte og realiserte effekter utgjorde resultatet 678 millioner kroner pr 30. september 2011, som var 30 millioner kroner høyere enn på samme tidspunkt i 2010.

Ytterligere ett års midlertidig unntak fra EU-direktiv

EUs kapitalkravdirektiv (direktiv 2006/48/EF) ble innlemmet i norsk lov gjennom forskrift i desember 2010. Regelverket fører til at den øvre grensen for utlån (med bankgaranti) som Eksportfinans kan ha til en enkelt kunde reduseres med 80 prosent, fra 6,5 til 1,3 milliarder kroner (basert på selskapets kapital per 30. september 2011). Siden januar i år har Eksportfinans vært underlagt et midlertidig unntak fram til 31. desember 2011.

I en felles pressemelding fra Finansdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet

19. oktober 2011 ble det midlertidige unntaket forlenget med ett år, fram til 31. desember 2012. Myndighetene uttalte samtidig at de ikke fant grunnlag for å gi Eksportfinans et varig unntak ved utløp av det midlertidige unntaket. Eksportfinans vil bruke unntaksperioden til å tilpasse seg regelverket frem mot 31. desember 2012. På oppfordring fra myndighetene vil blant annet en oppkapitalisering av selskapet bli vurdert. Per 30. september 2011 var kapitaldekningen 16,5 prosent, mot 14,4 prosent på samme tid i fjor.

Nedgradering fra Moody's

28. oktober 2011 nedgraderte Moody's Investor Services Eksportfinans to hakk fra Aa1 til Aa3. Ratingen er satt under overvåkning for videre nedgradering. Ratingreaksjonen kom som en konsekvens av Finansdepartementets beslutning om å ikke gi Eksportfinans varig unntak fra EUs kapitalkravdirektiv knyttet til store engasjementer.


Klikk her for å lese rapporten for 3. kvartal 2011 (pdf, kun engelsk).

Klikk her for å lese pressemeldingen (pdf).
 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart