Pressemelding: Eksportfinans første kvartal 2008

06.05.2008

Eksportfinans 1.kvartal 2008:
Fortsatt sterk vekst i nye eksportrelaterte lån, resultat påvirket av situasjonen i de internasjonale kredittmarkedene


Nye eksportrelaterte lån nådde 3,1 milliarder kroner i første kvartal 2008, sammenlignet med 2,3 milliarder kroner i den samme perioden i 2007. Vekst i norsk maritim industri samt olje- og gassvirksomhet i første kvartal 2008 førte til en økning i lån fra Eksportfinans med 32.4 prosent sammenlignet med samme periode i 2007. Utbetaling av lån til kommunal sektor fra Eksportfinans’ datterselskap Kommunekreditt Norge AS var stabil i første kvartal 2008 og totale utlån har økt med 2 prosent siden 31. desember 2007.

Eksportutlån
Totale eksportrelaterte lån var 56,6 milliarder kroner pr. 31. mars 2008 sammenlignet med 42,4 milliarder kroner pr. 31. mars 2007.

Kommuneutlån
Totale utlån fra Kommunekreditt pr. 31. mars 2008 utløp seg til 69,7 milliarder kroner; en økning på 16 prosent sammenlignet med 31. mars 2007.

Innlån
I første kvartal 2008 lånte Eksportfinans inn 15,1 milliarder kroner fordelt på 215 individuelle transaksjoner, mot 21,8 milliarder kroner fordelt på 197 transaksjoner i samme periode i 2007.

Eksportfinans emitterte en benchmark transaksjon på CHF 150 millioner med åtte års løpetid rettet mot sveitiske investorer i første kvartal 2008. I tillegg emitterte Eksportfinans en annen vellykket benchmark transaksjon tidlig i april 2008 på EUR 1,25 milliarder med tre års løpetid.

Resultat
De internasjonale kapitalmarkedene har vært preget av uro siden sensommeren 2007 og kreditt-spreads har fortsatt å øke i første kvartal 2008. Dette har påvirket Eksportfinans gjennom urealiserte tap i selskapets likviditetsportefølje, til tross for historisk sett begrenset risiko for mislighold i de typer verdipapirer som Eksportfinans investerer i.

På grunn av de urealiserte tapene i likviditetsporteføljen hadde konsernet et underskudd på 192 millioner kroner i de første tre månedene av 2008, sammenlignet med et overskudd på 67 millioner kroner i den samme perioden i 2007. Overskudd uten urealiserte tap og gevinster var 42 millioner kroner i første kvartal 2008, sammenlignet med 61 millioner kroner i den samme perioden i 2007. De 42 millioner kroner i første kvartal 2008 inkluderer netto kostnader relatert til portefølje sikringsavtalen (se nedenfor).

Som annonsert i tidligere pressemelding datert 15. februar 2008 har Eksportfinans’ styre vedtatt ulike tiltak for å sikre et godt kapitalgrunnlag og begrense fremtidlige urealiserte tap i verdipapirer ervervet for likviditetsformål. Initiativene som er blitt implementert har basert seg på målsetningen om å vedlikeholde høy kredittrating og en kjernekapitaldekning på rundt 8 prosent. Hovedtiltakene er beskrevet nedenfor.

Emisjon
I Generalforsamlingen den 13. mars 2008 ble det enstemmig vedtatt blant alle Eksportfinans’ aksjonærer å ta del i en emisjon på 1,2 milliarder kroner. Tilleggskapitalen ble betalt inn i mars 2008. Emisjonen var annonsert til markedet 18. januar 2008.

 

Portefølje sikringsavtale
13. mars 2008 signerte Eksportfinans’ største private aksjonærer DnB Nor Bank ASA, Nordea Bank AB og Danske Bank A/S en avtale med Eksportfinans hvor bankene vil sikre mot videre reduksjon i markedsverdier i Eksportfinans’ verdipapirportefølje etter 29. februar 2008. Avtalen forsikrer at videre nedgang i verdien på porteføljen inntil 5 milliarder kroner vil bli kompensert ved en økning i verdien av avtalen. Alle eiere i Eksportfinans har blitt gitt tilbud om å delta i avtalen, og 84,95 prosent har godtatt. Den norske stat som eier 15 % av Eksportfinans vil ta en beslutning om deltagelse i avtalen innen 30. juni 2008.

Kommitert kredittlinje
Eksportfinans største eierbanker DnB Nor Bank ASA, Nordea Bank AB og Danske Bank A/S har utvidet en kommitert kredittlinje på USD 4 milliarder som repo fasilitet til Eksportfinans for å sikre tilstrekkelig likviditetsreserve for konsernet.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Gisele Marchand
Administerende direktør
tlf: +47 41 51 74 89
E-post: gma@eksportfinans.no

Elise Lindbæk
Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 90 51 82 50
E-post: el@eksportfinans.no

Last ned kvartalsrapporten her

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart