Fortsatt gode resultater fra den underliggende forretningsvirksomheten – rekordstor etterspørsel etter offentlig støttede eksportkreditter

24.02.2009

Den underliggende forretningsvirksomheten i Eksportfinanskonsernet hadde en fortsatt positiv resultatutvikling i 4. kvartal 2008. Netto renteinntekter utgjorde 467 millioner kroner i fjerde kvartal 2008 sammenlignet med 148 millioner kroner i samme periode i 2007. For året 2008 sett under ett økte netto renteinntekter med 507 millioner kroner til 1,1 milliarder kroner.

Resultat av underliggende forretningsvirksomhet uten urealiserte effekter var 376 millioner kroner pr. 31. desember 2008, sammenlignet med 294 millioner kroner pr. 31. desember 2007. Eksportfinans opplevde imidlertid store urealiserte gevinster i regnskapet i 2008 som følge av reduksjon i markedsverdien av Eksportfinans’ egne innlån. Disse er bokført til virkelig verdi i henhold til de regnskapsprinsippene Eksportfinans følger under IFRS. De urealiserte gevinstene var hovedårsaken til at Eksportfinanskonsernet hadde et overskudd på 3,5 milliarder kroner i 4. kvartal 2008, sammenlignet med et tap på 85 millioner kroner i samme periode i 2007. For året 2008 under ett, hadde konsernet et overskudd på 3,4 milliarder kroner, sammenlignet med et underskudd på 149 millioner kroner i 2007. De urealiserte gevinstene på innlån vil bli tilbakeført som urealiserte tap i de kommende år.

Eksportutlån
Det var fortsatt høy aktivitet i norsk maritim industri og norsk olje- og gassvirksomhet i 4. kvartal 2008. Volumet av utestående eksportutlån økte med 43 prosent i løpet av året og var 80,4 milliarder kroner pr. 31. desember 2008, mot 56,4 milliarder kroner pr. 31. desember 2007.

Kommuneutlån
Totale utlån fra Eksportfinans’ heleide datterselskap Kommunekreditt Norge AS pr. 31. desember 2008 var 58,8 milliarder kroner, som var en nedgang på 14 prosent sammenlignet med årsslutt 2007. Reduksjonen skyldtes en beslutning om å reprise en del av Kommunekreditts utlån på et høyere nivå som følge av begrenset tilgang på langsiktige innlån i de internasjonale kapitalmarkedene høsten 2008. Av samme grunn fattet Eksportfinans’ styre i fjerde kvartal 2008 en strategisk beslutning om å søke etter alternative løsninger for Kommunekreditt.

Innlån
Til tross for den krevende situasjonen i de internasjonale kapitalmarkedene har Eksportfinans hatt god tilgang på innlån i 2008. Totale nye innlån i 2008 var 93,7 milliarder kroner fordelt på 836 transaksjoner, mot 80,7 milliarder kroner fordelt på 889 transaksjoner i 2007.

Les hele pressemeldingen her (PDF).
Les hele kvartalsrapporten her (PDF).

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart