Solide resultater for Eksportfinans i 2012

26.02.2013 - Pressemelding

Eksportfinans viste høy inntjening og styrket soliditeten ytterligere i 2012. Netto renteinntekter var NOK 258 millioner i fjerde kvartal og NOK 1.244 millioner for hele 2012. Styret har besluttet å foreslå for den årlige generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for 2012.

 

Resultater

Underliggende forretningsdrift viste fortsatt gode resultater i 2012. Netto renteinntekter var NOK 1.244 millioner i 2012, mot NOK 1.550 millioner i 2011. I fjerde kvartal 2012 var netto renteinntekter NOK 258 millioner, ned fra NOK 445 millioner i samme periode i 2011, hovedsakelig på grunn av et lavere nivå på inntekstbringende eiendeler i fjerde kvartal 2012. 

Resultat etter skatt i henhold til IFRS var negativ NOK 17.756 millioner for 2012, sammenlignet med NOK 30.039 millioner for 2011. Som følge av ratingnedgraderingene i november 2011, falt markedsprisene på Eksportfinans’ egen gjeld betydelig, noe som førte til store urealiserte gevinster i 2011. I 2012 styrket disse markedsprisene seg vesentlig. Økningen førte til en reduksjon i de relaterte akkumulerte urealiserte gevinstene i balansen, noe som igjen resulterte i et korresponderende urealisert tap i resultatregnskapet for 2012.

Resultat eksklusiv urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter og eksklusiv tap dekket av porteføljesikringsavtalen var NOK 829 millioner for 2012. Tilsvarende beløp for 2011 var NOK 945 millioner.

Totale eiendeler utgjorde NOK 157 milliarder 31. desember 2012, mot NOK 214 milliarder 31. desember 2011. Nedgangen er i tråd med forventninger og skyldes begrensninger i nye utlån etter 18. november 2011, samt tilbakebetalinger i eksisterende låne- og verdipapirporteføljer.

Ved utgangen av 2012 var kjernekapitaldekningen 25,0 prosent og selskapet hadde likvidtetsreserver på totalt NOK 47,1 milliarder. Se tabell på side 7 i rapporten for 4. kvartal for mer informasjon om selskapets likviditet.

Forretningsaktiviteter

I 2012 tilpasset ledelsen Eksportfinans’ forretningsmodell og organisasjon til fortsatt drift basert på selskapets betydelige eksisterende porteføljer av eiendeler, gjeld og andre forpliktelser.

“Etter min oppfatning har vi etablert en robust organisasjon for å fortsette vår forretningsdrift for overskuelig fremtid og vi vil bestrebe oss på å ivareta alle interessenter etter beste evne. Våre likviditetsberegninger tilsier at selskapet vil være i stand til å betale dets gjeld ved forfall”

Administrerende direktør Gisèle Marchand

Årsregnskapet

Eksportfinans planlegger følgende datoer for offentliggjøring av fullstendig årsregnskap for 2012:

 • 22. mars 2013: Årsrapport 20-F for regnskapsåret 2012 i henhold til amerikanske krav offentliggjøres
 • 11. april 2013: Årsrapport i henhold til norske regler offentliggjøres etter den årlige generalforsamlingen

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Lånene er garantert av GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og handelsdepartementet. Ved inngangen av 2012 var forvaltningskapitalen i underkant av 200 milliarder kroner. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon med ca 55 medarbeidere, og holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

Forward-looking statements

Some of the information we are giving constitutes "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended. These forward-looking statements rely on a number of assumptions concerning future events. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of our control, which may cause actual results to differ materially from any future results expressed or implied from the forward-looking statements. As a result, any forward-looking statements included herein should not be regarded as a representation that the plans, objectives, results or other actions discussed will be achieved. Please see the Company's Annual Report on Form 20-f filed with the US Securities and Exchange Commission for a discussion of certain factors that may cause actual results, performance or events to be materially different from those referred to herein. Eksportfinans disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart