Eksportfinans' resultater 3. kvartal 2022

08.11.2022 - Pressemelding

Resultatene for tredje kvartal 2022 ble godkjent av styret i Eksportfinans 8. november 2022

Eksportfinans´ overordnede fokus er å opprettholde selskapets verdier gjennom drift og forvaltning av den eksisterende låneporteføljen og andre forpliktelser. Balansen reduseres i takt med forfall på utestående lån, investeringer og gjeld i henhold til plan.

EUs nye bankpakke, som inkluderer det såkalte CRD V Capital Requirements Directive (kapitalkravdirektivet), ble implementert i norsk lov 1. juni 2022. De nye reguleringene medførte en økning i Eksportfinans’ risikovektede aktiva sett i forhold til derivateksponering, selv om den underliggende porteføljen er uendret. Selskapets kjernekapitalandel ble dermed redusert fra 148,9 prosent pr. 30. september 2021 til 126,7 prosent pr 30. september 2022. Eksportfinans er fortsatt betydelig overkapitalisert, noe som fortsetter å være et hovedfokus for styret.

Netto renteinntekter var NOK 37 millioner i tredje kvartal 2022, sammenlignet med NOK 20 millioner i samme periode i 2021. For årets ni første måneder var netto renteinntekter NOK 94 millioner, sammenlignet med NOK 66 millioner for samme periode i fjor. Økningen i netto renteinntekter skyldes i hovedsak økningen i flytende renter i norske kroner (NIBOR).   

Resultatet for tredje kvartal 2022 var negativt NOK 16 millioner, sammenlignet med positivt NOK 9 millioner i samme periode i 2021.  For de første ni månedene i 2022 var resultatet negativt NOK 55 millioner, sammenlignet med positivt NOK 20 millioner for samme periode i 2021. Hovedårsaken til nedgangen i 2022 er urealiserte tap på selskapets verdipapir- og utlånsporteføljer som følge av uro i finansmarkedene.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 9,5 milliarder pr. 30. september 2022, sammenlignet med NOK 11,0 milliarder pr. 30. september 2021. Reduksjonen skyldes tilbakebetaling av gjeld.

Pr. 30. september 2022 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 6,1 milliarder.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet gir ikke lenger nye lån. Lånene er garantert av Eksfin (Eksportfinansiering Norge) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart