Eksportfinans' resultater for 2023

13.02.2024 - Pressemelding

Resultatene for 2023 ble godkjent av styret i Eksportfinans 13. februar 2024

Netto renteinntekter var NOK 269 millioner i regnskapsåret 2023, sammenlignet med NOK 148 millioner i 2022. Økningen skyldes høyere renter i norske kroner.  

Resultatet etter skatt for året 2023 var NOK 320 millioner, sammenlignet med negativt NOK 9 millioner i 2022. Hovedårsakene til økningen er høyere renter, bedring i kredittmarkedene, gevinster ved tilbakekjøp av egen gjeld, reduksjon i pensjonsforpliktelser og en reversering av nedskrivning av utsatt skattefordel. 

Totalresultatet var NOK 274 millioner i 2023, sammenlignet med NOK 22 millioner i 2022.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 7,6 milliarder pr. 31.desember 2023, sammenlignet med NOK 9,0 milliarder pr. 31.desember 2022.

Kjernekapitaldekningen var 170,2 prosent pr. 31.desember 2023, sammenlignet med 178,3 prosent pr. 31.desember 2022. Dette er godt over myndighetskravene.

Styret har besluttet å foreslå et utbytte på NOK 320 millioner for 2023.

Ved utgangen av 2023 hadde Eksportfinans kortsiktige likviditetsreserver på totalt NOK 5,8 milliarder.

Eksportfinans' strategi om aktiv styring av porteføljen av utlån, gjeld og egenkapital, og med et overordnet mål om å ivareta selskapsverdiene, vil være uendret i 2024. Etter en periode med betydelige reduksjoner i selskapets balanse som følge av forfall på utlån, gjeld og investeringer, vil nedgangen i balansen fremover være mindre. Selskapet forventer å oppnå moderate, men positive resultater i årene som kommer.

Eksportfinans' regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av Eksfin (Eksportfinansiering Norge) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart