Eksportfinans' resultater for 2022

15.02.2023 - Pressemelding

Resultatene for 2022 ble godkjent av styret i Eksportfinans 15. februar 2023

Netto renteinntekter var NOK 148 millioner i regnskapsåret 2022, sammenlignet med NOK 93 millioner i 2021. Økningen skyldes i hovedsak høyere renter.    

Resultatet etter skatt for året 2022 var negativt NOK 9 millioner, sammenlignet med negativt NOK 156 millioner i 2021. Bakgrunnen for det negative resultatet i 2022 er ustabiliteten i de finansielle markedene.   

Totalresultatet var NOK 22 millioner i 2022, sammenlignet med negativt NOK 213 millioner i 2021. Økningen skyldes urealiserte gevinster knyttet til egen gjeld i 2022 og en nedskrivning av utsatte skattefordeler i 2021.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 9,0 milliarder pr. 31. desember 2022, sammenlignet med NOK 10,7 milliarder pr. 31. desember 2021. Reduksjonen skyldes tilbakebetalinger av gjeld.

Kjernekapitaldekningen var 178,3 prosent pr. 31. desember 2022, sammenlignet med 156,6 prosent pr. 31. desember 2021. Kapitaldekningen var høyere i ved årsslutt 2022 enn for 2021 ettersom noen av selskapets derivater forfalt i løpet av 2022. Som følge av at årets resultat er negativt vil det ikke bli utbetalt utbytte i 2023.

Ved årsslutt 2022 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 6,6 milliarder.

Eksportfinans’ strategi om aktiv styring av porteføljen av utlån, gjeld og egenkapital, og med et overordnet mål om å ivareta selskapsverdiene, vil være uendret i 2023. Etter en periode med betydelige reduksjoner i selskapets balanse som følge av forfall på utlån, gjeld og investeringer, vil nedgangen i balansen fremover være mindre. Selskapet forventer å oppnå moderate, men positive resultater i årene som kommer.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av Eksfin (Eksportfinansiering Norge) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart