Eksportfinans' resultater 2. kvartal 2021

10.08.2021 - Pressemelding

Resultatene for andre kvartal 2021 ble godkjent av styre i Eksportfinans 10. august 2021.

Eksportfinans´ overordnede fokus er fortsatt drift og forvaltning av den eksisterende porteføljen av lån og andre forpliktelser, og balanseutviklingen har vært etter planen.

Selskapets kjernekapitaldekning økte på nytt i andre kvartal 2021. Overkapitaliseringen til selskapet fortsetter å være et viktig fokusområde for styret.

Netto renteinntekter var NOK 46 millioner i første halvår 2021, sammenlignet med NOK 85 millioner i samme periode i 2020. Resultatet i første halvår 2021 var NOK 11 millioner, sammenlignet med NOK 23 millioner i samme periode i 2020. Nedgangen i netto renteinntekter og resultat skyldes i hovedsak redusert utlånsbalanse og lavere flytende renter i norske kroner (NIBOR).

Totalresultatet var negativt NOK 44 millioner i første halvår 2021, sammenlignet med NOK 200 millioner i første halvår 2020. Svingningene i disse tallene skyldes primært urealiserte kredittspreadeffekter på Eksportfinans’ egen gjeld.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 11,1 milliarder pr. 30. juni 2021, sammenlignet med NOK 14,9 milliarder pr. 30. juni 2020. Reduksjonen skyldes forventet tilbakebetaling av gjeld.

Kjernekapitaldekningen var 151,6 prosent pr. 30. juni 2021, sammenlignet med 132,0 prosent pr. 30. juni 2020. Den 30. juni 2021 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 7,3 milliarder.

I juni 2021 oppgraderte ratingselskapet S&P Global Ratings Eksportfinans’ langsiktige rating fra BBB+ til A- med «stable outlook». Ratingbyrået begrunnet oppgraderingen med den vellykkede nedskaleringen av selskapet over det siste tiåret. Risiko og kompleksitet er redusert samtidig som det er bygget opp vesentlige kapital- og likviditetsbuffere.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart