Eksportfinans' resultater 1. halvår 2022

16.08.2022 - Pressemelding

Resultatene for første halvår 2022 ble godkjent av styret i Eksportfinans 16. august 2022

Netto renteinntekter var NOK 57 millioner i første halvår 2022, sammenlignet med NOK 46 millioner i samme periode i 2021. Økningen skyldes i hovedsak den fortsatte økningen i flytende renter i norske kroner (NIBOR).  

 Resultatet for første halvår 2022 var negativt NOK 39 millioner, sammenlignet med positivt NOK 11 millioner i samme periode i 2021.  Nedgangen skyldes urealiserte tap på selskapets verdipapir- og utlånsporteføljer som følge av store svingninger i finansmarkedene.

Totalresultatet for første halvår i 2022 var negativt NOK 6 millioner, sammenlignet med negativt NOK 44 millioner for samme periode i 2021. Svingningene i disse tallene er forklart over.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 10,5 milliarder pr. 30. juni 2022, sammenlignet med NOK 11,1 milliarder pr. 30. juni 2021. Reduksjonen skyldes forventet tilbakebetaling av gjeld.

Kjernekapitaldekningen var 113,1 prosent pr. 30. juni 2022 sammenlignet med 156,6 prosent pr. 31. desember 2021 og 151,6 prosent pr. 30. juni 2021. Reduksjonen siden årsslutt henger sammen med EUs nye bankpakke som ble implementert i Norge 1. juni 2022. Denne inkluderer det såkalte CRD V Capital Requirements Directive (kapitalkravdirektivet), som medfører en økning i risikovektede aktiva sett i forhold til selskapets derivateksponering. Dette fører igjen til en lavere risikovektet kapitaldekning for selskapet.

Til tross for dette er den betydelige overkapitaliseringen i selskapet fortsatt et viktig fokusområde for styret. I mai 2022 sendte styret en søknad til Finanstilsynet om å kunne utbetale NOK 3 milliarder av selskapets kapital til eierne. Beløpet inkluderer NOK 1 milliard som det ble søkt om utbetaling av i 2019, men hvor selskapet fortsatt ikke har mottatt svar fra norske myndigheter.

Den 30. juni 2022 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 7,5 milliarder.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet gir ikke lenger nye lån. Lånene er garantert av Eksfin (Eksportfinansiering Norge) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart