Likviditetsforvaltning

Selskapet eier og forvalter en verdipapirportefølje som tjener som likviditetsbuffer. Hensikten med porteføljen er å sørge for en likviditetsbuffer i scenarier hvor det er en ubalanse mellom forfall på eiendels- og gjeldssiden av balansen, og en buffer for svingninger i kontantstrømprofilen. Plasseringene gjøres i pengemarkedsinstrumenter som sertifikater, deposits, repo-avtaler og bankinnskudd, og i verdipapirer som obligasjoner og OMF-er (obligasjoner med fortrinnsrett).

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart